پیش ثبت نام دوره های حکمت

حکمت نظری :

 • ثبت نام دوره های منطق

  هر کدام از مباحث یک دوره مجزا محسوب می شود برای انتخاب چند گزینه موس را نگهدارید و بکشید یا دکمه کنترل را نگهدارید و با موس روی گزینه ها انتخاب کنید

 

 • ثبت نام دوره های ادبیات عرب

  پیش ثبت نام دوره ادبیات عرب (مقدماتی)

  هر کدام از مباحث یک دوره مجزا محسوب می شود برای انتخاب چند گزینه موس را نگهدارید و بکشید یا دکمه کنترل را نگهدارید و با موس روی گزینه ها انتخاب کنید

 

 • ثبت نام دوره های طبیعیات

  پیش ثبت نام دوره طبیعیات

  هر کدام از مباحث یک دوره مجزا محسوب می شود برای انتخاب چند گزینه موس را نگهدارید و بکشید یا دکمه کنترل را نگهدارید و با موس روی گزینه ها انتخاب کنید

 

 • ثبت نام دوره فارسی هیئت

  پیش ثبت نام دوره هیئت

 

 • ثبت نام دوره های مبانی طب ایرانی اسلامی

  پیش ثبت نام دوره مبانی طب ایرانی اسلامی

  هر کدام از مباحث یک دوره مجزا محسوب می شود برای انتخاب چند گزینه موس را نگهدارید و بکشید یا دکمه کنترل را نگهدارید و با موس روی گزینه ها انتخاب کنید

 

 • ثبت نام دوره حفظ الصحه

  پیش ثبت نام دوره حفظ الصحه

 

 • ثبت نام دوره های علاج

  پیش ثبت نام دوره های علاج

  هر کدام از مباحث یک دوره مجزا محسوب می شود برای انتخاب چند گزینه موس را نگهدارید و بکشید یا دکمه کنترل را نگهدارید و با موس روی گزینه ها انتخاب کنید

 

 • مفردات

 

 • قرابادین

حکمت عملی :

 • ثبت نام دوره کتاب اخلاق ناصری

  پیش ثبت نام دوره اخلاق ناصری

 

 • سیاست مدن