پیش ثبت نام دوره های حکمت

حکمت نظری :

 • ثبت نام دوره های منطق

  هر کدام از مباحث یک دوره مجزا محسوب می شود برای انتخاب چند گزینه موس را نگهدارید و بکشید یا دکمه کنترل را نگهدارید و با موس روی گزینه ها انتخاب کنید

 

 • ثبت نام دوره های ادبیات عرب

  پیش ثبت نام دوره ادبیات عرب (مقدماتی)

  هر کدام از مباحث یک دوره مجزا محسوب می شود برای انتخاب چند گزینه موس را نگهدارید و بکشید یا دکمه کنترل را نگهدارید و با موس روی گزینه ها انتخاب کنید

 

 • ثبت نام دوره های طبیعیات

  پیش ثبت نام دوره طبیعیات

  هر کدام از مباحث یک دوره مجزا محسوب می شود برای انتخاب چند گزینه موس را نگهدارید و بکشید یا دکمه کنترل را نگهدارید و با موس روی گزینه ها انتخاب کنید

 

 • ثبت نام دوره فارسی هیئت

  پیش ثبت نام دوره هیئت

 

 • ثبت نام دوره های مبانی طب ایرانی اسلامی

  پیش ثبت نام دوره مبانی طب ایرانی اسلامی

 

 • ثبت نام دوره حفظ الصحه

  پیش ثبت نام دوره حفظ الصحه

 

 • ثبت نام دوره های علاج

  پیش ثبت نام دوره های علاج

  هر کدام از مباحث یک دوره مجزا محسوب می شود برای انتخاب چند گزینه موس را نگهدارید و بکشید یا دکمه کنترل را نگهدارید و با موس روی گزینه ها انتخاب کنید

 

 • مفردات

 

 • قرابادین

حکمت عملی :

 • ثبت نام دوره کتاب اخلاق ناصری

  پیش ثبت نام دوره اخلاق ناصری

 

 • سیاست مدن